1499159301_dps-society.jpg

Members of the DPS Society


Leaders at the Helm of Affairs

 • Mr. Indrajit Seth
 • Dr. (Mrs.) Usha Luthra
 • Justice B.N. Kirpal
 • Dr. Montek Singh Ahluwalia
 • Mr. Ashok Chandra
 • Mr. Vikram Mohan Thapar
 • Mr. Pramod Grover
 • Mr. S.L. Dhawan
 • Ms. Shovana Narayan
 • Prof. B.P. Khandelwal
 • Mr. Ravi Vira Gupta
 • Rear Admiral M. M. Chopra
 • Mr. V. K. Shunglu
 • Shri B.K. Chaturvedi
 • Shri Rahul Singh
 • Justice Vipin Sanghi
 • Dr. (Ms) Kiran Datar
 • Ms. Namita Pradhan
 • Dr. Sandeep Gulati
 

Office Bearers

Shri V.K. Shunglu

Chairman

Rear Admiral M.M. Chopra

Vice Chairman

Shri Pramod Grover

Hony. Treasurer

Shri B.P. Khandelwal

Member

Shri Indrajit Seth

Member

Shri V.M. Thapar

Member

Shri Rahul Singh

Memberr

Ms. Namita Pradhan

Member